Jak nás může EU ovlivnit? A co leží na bedrech národních vlád?

Při dělbě pravomocí na poli legislativi a reálné aplikace politiky stále platí základní princip subsidiarity. Pravidlo, které stanoví, že konkrétní politika se má dělat tam, kde je nejblíže občanům. To znamená, že EU vydává zákony či doporučení, která jsou následně realizována a konkretizována vládami členských států. Tento princip se ještě uplatňuje v závislosti na tom, v jaké oblasti se právo a politika tvoří. Existují totiž tři oblasti politik, které se dělí dle toho, zda jsou spojeny s nadnárodními tématy, nebo mají být rozhodována v závislosti na národní či regionální situaci.

  • V oblastech s tzv. výlučnými kompetencemi má Evropská unie nejvýznamější slovo. Členské země  přijímají rozhodnutí v těchto oblastech jen s povolením EU. Jde především o oblast zahraničního obchodu, cel, měnové politiky (pro země eurozóny) a část problematiky vnitřního trhu.

  • V oblastech se sdílenými kompetencemi mohou členské země vydávat vlastní legislativu jen tehdy, pokud zde neexistuje evropská legislativní úprava, případně jako doplnění obecného zákona. Tyto oblasti jsou např. svobody vnitřního trhu, zemědělství a rybolov, doprava, sociální politika, ochrana životního prostředí, hospodářská soutěž, daně, občanství Unie, ochrana spotřebitele, politika na podporu hospodářské a sociální soudržnosti a vízová, přistěhovalecká a daňová politika.

  • Doplňující kompetence pro EU znamenají, že svou činností pouze podporuje politiku jednotlivých členských zemí. Do této kategorie náleží např. hospodářská politika, zaměstnanost, vzdělání, věda a výzkum, ochrana veřejného zdraví, kultura nebo celní spolupráce.

  • Členské státy mají svrchované právo v oblasti své vnitřní organizace, systému veřejné správy, organizaci svých bezpečnostních složek, justice, zdravotnictví, výši mezd atd. Evropská unie v nich nemá právo přijímat rozhodnutí.

Evropská unie se snaží finanční a legislativní podporou zlepšit situaci jednotlivců i společnosti jako celku. Aktivně proto působí v oblastech jako je politika mládeže, vzdělání, podnikání, věda a výzkum, veřejná správa nebo cestovní ruch. Z těchto důvodů zřizuje Evropská unie fondy, které mají stanovené konkrétní cíle, finanční rozpočet a mají podpořit rozvoj v konkrétní oblasti veřejného i soukromého života občana. Náš projekt je financovám z fondu Erasmus +. Tento program je nově transformován a má sloužit pro podporu mladých lidí. Organizace a skupiny mladých mohou získat finance na tématické mezinárodní workshopy, jedinci mohou vycestovat na zkušenou do zahraničí s EVS (Evrospkou dobrovolnou službou, a program také podporuje středoškolské a vysokoškolské studenty a učitele v jejich rozvoji a dalším vzdělávání. Více o erasmu + na webu